Skip to main content
Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów w ZW Nowa
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów w ZW Nowa

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji w formule "pod klucz" pn. "Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów OPG 230 w ZW Nowa". Zadanie obejmowało:

  • budowę instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą
  • budowę instalacji odazotowania spalin metodą katalityczną (SCR) dla kotłów OPG-230 nr 1-5 w ZW Nowa
  • modernizację komina (emitora) E2

Jest to pierwsza w Polsce instalacja odazotowania spalin w układzie "Tail-End".

Cel

Celem projektu było dostosowanie kotłów do wymagań emisyjnych określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, tak aby instalacje spełniały poziomy (stężenia) emisji mierzone na emitorze E2 odpowiednio:

  • SO2 ≤ 180 mg/mu3 (w spalinach suchych w warunkach normalnych przy zawartości O2 w spalinach 6% dla spalania węgla, 3% dla spalania gazu i średnia dla współspalania 4%)
  • NOx ≤ 90 mg/mu3 (rozumianych jako suma tlenków azotu w spalinach suchych w warunkach normalnych w przeliczeniu na NO2, przy zawartości O2 w spalinach 6% dla spalania węgla, 3% dla spalania gazu i średnia dla współspalania 4%)

Zakres usług

Rolą zespołu Inżyniera Kontraktu było:

  • wspieranie Zamawiającego podczas procedury wyboru Generalnego Wykonawcy (GW) Inwestycji,
  • przygotowywanie organizacyjne Inwestycji w zakresie obowiązków leżących po stronie Zamawiającego, w tym prowadzenie spotkań koordynacyjnych m.in. z GW oraz innych spotkań dotyczących Inwestycji,
  • kontrola i prowadzenie nadzoru nad budową instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w imieniu Zamawiającego (administrowanie w zakresie technicznym Kontraktem Realizacyjnym, uczestnictwo we wszystkich działaniach dotyczących zarządzania procesami budowy oraz nadzór w fazie realizacji),
  • powołanie grupy branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawowanie nadzoru z zachowaniem podwyższonej staranności nad realizacją budowy przez GW zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę i wymogami Ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi
  • kontrola i weryfikacja dokumentacji technicznej (np. projekty wykonawcze) oraz dokumentów, takich jak: notatki, protokoły, sprawozdania itp.

Jakie inwestycje zrealizowaliśmy w ramach energetyki konwencjonalnej?

Poznaj nasze projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Wybierz rodzaj plików cookie, które chcesz zaakceptować

Więcej informacji