Skip to main content
ESG
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

ESG

Masz pytania?

Monika Kłosowicz
Dowiedz się więcej

Kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów

ESG (Environmental, Social and Governance) - zagadnienia środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny, stają się powszechnymi kryteriami oceny ogólnej kondycji modelu operacyjnego przedsiębiorstw oraz ich długoterminowej stabilności. Udziałowcy, ale także klienci, poszukują i coraz częściej wymagają przemyślanych, przyszłościowych strategii i programów we wszystkich tych trzech obszarach. Kryteria ESG stały się na tyle istotne, że są przedmiotem regulacji wprowadzanych przez Unię Europejską. Antea Polska oferuje profesjonalne doradztwo w tym zakresie. Pomagamy naszym klientom zidentyfikować, zrozumieć oraz zarządzać zarówno ryzykami, jak i możliwościami wynikającymi z ESG, a także wprowadzać w organizacji zrównoważone programy i strategie działania.

ESG stanowi ramy wykorzystywane przez inwestorów w celu lepszego zrozumienia działalności firmy w szerszej skali. To firma widziana przez pryzmat wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności. Dlatego tak ważne jest, aby przyjęte rozwiązania w zakresie ESG były zgodne i spójne z oczekiwaniami zarówno inwestorów, klientów, jak i otoczenia biznesowego, ale przede wszystkim odpowiadały priorytetom firmy i jej pracowników. Tylko tak przygotowana strategia przyniesie realne korzyści dla przedsiębiorstwa.

Za sprawą naszych spółek siostrzanych z Ameryki Północnej, Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy, które współpracują z wieloma zrównoważonymi firmami na świecie, doradzając im w rozwiązywaniu globalnych i lokalnych problemów ESG, posiadamy międzynawowe doświadczenie w tej dziedzinie i dedykowane metodyki wdrażania ESG.

Środowisko

Jaki wpływ firma ma na środowisko naturalne?

Wpływ prowadzanej działalności dotyczy takich kwestii jak: ślad węglowy, zarządzanie gospodarką wodną – pobór wody, zrzuty ścieków, zrzuty wód opadowych i roztopowych, gospodarka odpadami, racjonalne gospodarowanie zasobami, edukacja ekologiczna, bioróżnorodność i historia współpracy z organami nadzorującymi ochronę środowiska.

Kwestie społeczne

Jakiego rodzaju relacje łączą firmę z otoczeniem?

Ten obszar obejmuje sposób, w jaki firma zarządza relacjami z pracownikami, klientami, dostawcami, partnerami i społecznościami.

Ocenie tu podlegają: sposób, w jaki traktowani są pracownicy, świadczenia, wynagrodzenia oraz różnorodność, a także wartości firmy i sposób ich wdrażania (lub nie) w życie. W tym kryterium są również brane pod uwagę kwestie praw człowieka, etycznego pozyskiwania dostawców, obsługi i ochrony klientów, a także społecznego wpływu działalności na otoczenie.

Zarządzanie

W jaki sposób zarząd kieruje firmą?

Ten aspekt wiąże się z badaniem ładu korporacyjnego firmy. Ocenie podlegają: zachęty dla interesariuszy, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, premie, priorytetowe wskaźniki sukcesu, kwestie korupcji, konflikty interesów, poziom przejrzystości i hierarchia zarządzania.

7 kroków do zbudowania programu ESG

Aby świat był czystszy, bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony, wszyscy musimy zdać sobie sprawę z wagi i wartości zarządzania procesami biznesowymi związanymi z ESG, w sposób, który pasuje do tempa i unikalnych celów każdej firmy.

Antea Polska pomaga w tworzeniu programów i strategii ESG na różnych etapach, które spełniają wymagania inwestorów i są elastyczne w stosunku do zmian społecznych, począwszy od zrozumienia tego, co jest najistotniejsze dla firmy, poprzez wyznaczenie celów i założeń, po śledzenie wskaźników i raportowanie postępów.

Nasze unikalne 7-etapowe podejście do opracowania i wdrożenia strategii ESG jest kompleksowe i efektywne, a jednocześnie elastyczne i dopasowywane do zakresu i skali działalności firmy. Przyjęte założenia wynikają z wieloletniego doświadczenia grupy w zakresie tworzenia strategii ESG, a także odpowiadają wymaganiom stawianym w regulacjach UE, w tym w szczególności w zakresie tzw. Taksonomii zrównoważonego rozwoju UE.

Nasze usługi doradcze w zakresie ESG

Doradztwo strategiczne:

 • Określenie obszarów ESG najistotniejszych dla firmy i udziałowców
 • Procesy i ramy strategiczne
 • Określanie celów i zadań
 • Plany działania i harmonogramy

 

Doradztwo techniczne - woda, węgiel, klimat, zasoby:

 • Ekspertyzy merytoryczne
 • Zarządzanie danymi i analityka
 • Ocena ryzyk i możliwości
 • Usługi i narzędzia wdrożeniowe
 • Analizy pod kątem zgodności inwestycji z Taksonomią UE

 

Wdrożenie dostosowane do lokalizacji:

 • Oceny optymalizacji obiektów
 • Charakterystyka otoczenia (woda, klimat, transformacja)
 • Działania adaptacyjne i dostosowawcze
 • Inicjatywy wspólnych lokalnych działań

 

Wsparcie w zakresie raportowania i sprawozdawczości:

 • Raportowanie przez podmioty trzecie
 • Informacje ujawniane inwestorom
 • Badania opinii klientów
 • Raporty roczne dotyczące zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu i ESG

Chcesz lepiej poznać naszą ofertę w zakresie ESG?

Zapraszamy do kontaktu

Monika Kłosowicz
Dowiedz się więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Wybierz rodzaj plików cookie, które chcesz zaakceptować

Więcej informacji