Skip to main content
Chronimy Krople Deszczu
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Zagospodarowanie wód opadowych i monitoring środowiskowy

Opracowanie studium wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 POIiŚ dla zadania pn. "Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu".

Projekt obejmował 17 kontraktów na roboty budowlane związane z odprowadzaniem i retencjonowaniem wód deszczowych, zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta, o różnym poziomie zaawansowania prac. W ramach inwestycji budową lub przebudową objęto ok. 20 km kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi i systemem odprowadzania do cieków wodnych.

Cel

Celem projektu była adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodami opadowymi i deszczowymi na obszarze Miasta Ruda Śląska, dzięki usprawnieniu przepływu w sieci kanalizacji deszczowej i utworzeniu możliwości retencji wód.
Cel został zrealizowany w skutek osiągnięcia następujących wskaźników:
 
Etap I
 • Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej: 2,9 km
 • Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej: 5,1 km
 • Liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej): 15 szt
 
Etap II
 • Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej: 11,1 km
 • Liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej): 6 szt

Zakres usług

Zakres usług obejmował:
 • opracowanie Studiów Wykonalności – oddzielnie dla dwóch etapów
 • opracowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektu przewidzianego do realizacji w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich wraz z załącznikami niezbędnymi do jego realizacji
 • wprowadzenie w imieniu Zamawiającego wniosków aplikacyjnych oraz potrzebnych materiałów niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosków do generatora
   
DOFINANSOWANIE

Planowany całkowity koszt projektu Etapu I wynosił ponad 18 mln zł, a otrzymane dofinansowanie ze środków UE opiewało na kwotę ponad 12 mln zł. Dla Etapu II wartości te wynosiły odpowiednio: 45 i 31 mln zł.
Oba wnioski wraz z wszystkimi załącznikami, w tym Studiami Wykonalności, przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną przeprowadzoną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rezultat

 • 12 mln zł dofinansowanie Etapu I
 • 31 mln zł dofinansowanie Etapu II
 • ok. 20 km kanalizacji deszczowej
 • 17 kontraktów

Jakie inwestycje zrealizowaliśmy w ramach infrastruktury wodnej?

Poznaj nasze projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Wybierz rodzaj plików cookie, które chcesz zaakceptować

Więcej informacji