Antea Polska S.A. podpisała umowę ze spółką Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Budowa zastępczego ujęcia wód podziemnych ze stacją uzdatniania wody w ramach przebudowy istniejącej sieci zaopatrzenia w wodę w gminie Teresin”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę.

Planowana inwestycja przewiduje wykonanie zastępczego ujęcia wody podziemnej w gminie Teresin wraz z budową stacji uzdatniania wody dla tego ujęcia oraz przebudową istniejącego układu sieci wodociągowej z jej podłączeniem do nowej stacji. 

Głównym celem Projektu jest zapewnienie dostaw uzdatnionej wody dla mieszkańców gminy znajdujących się poza obszarem planowanego lotniska, po likwidacji kolidującego z Terenem CPK, ujęcia wód podziemnych „Maurycew”. 

Zakres zamówienia

W ramach podstawowego zakresu zamówienia Antea Polska: 

  1. wykona otwór studzienny dla ujęcia zastępczego wraz z dokumentacją hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne wód podziemnych; 
  2. opracuje wielobranżową dokumentację projektową budowy zastępczej stacji uzdatniania wody z obudową studni oraz budowy i rozbiórki sieci wodociągowej kolidującej z terenem CPK wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz decyzjami administracyjnymi; 
  3. będzie pełniła nadzór autorski; 
  4. będzie świadczyła usługi doradztwa technicznego.

Zakres prac projektowych obejmuje m.in. opracowanie:

  • Dokumentacji hydrogeologicznej wraz z decyzją ustalającą zasoby eksploatacyjne, 
  • Projektu koncepcyjnego wraz z uzgodnieniami (warunki techniczne przebudowy sieci, zgody właścicieli),
  • Projektu budowlanego z uzyskaniem praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • Projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, kosztorysów.

Antea Polska S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych, w szczególności wodno-kanalizacyjnych. Obecnie realizuje dla CPK zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora ściekowego na czas budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z możliwością wykorzystania na etapie eksploatacji lotniska, o czym więcej można przeczytać na: