Antea Polska S.A. podpisała umowę z Zarządem Morskim Portu Police Sp. z.o.o na opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane dla projektu pn. „Budowa nabrzeża ciężkiego w Porcie Police”. 

Przedmiot zamówienia, poza wykonaniem dokumentacji projektowej, obejmuje także uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz pozwolenia na budowę dla ww. zadania.

Opis inwestycji

Rozbudowa Terminalu Morskiego w Porcie Morskim Police zakłada budowę nabrzeża dla statków pełnomorskich oraz zagospodarowanie terenu na zapleczu nabrzeża.

Projektowane nabrzeże ciężkie (uniwersalne) zlokalizowane zostanie na południe od istniejącego Terminalu Morskiego, stanowiąc przedłużenie istniejącego nabrzeża. 

Inwestycja ma na celu zwiększenie potencjału przeładunkowego oraz powierzchni składowych w porcie.

Zakres zadania

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie, wykonanie wszystkich koniecznych dla realizacji zadania opracowań i uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, wraz z pozwoleniem na budowę, dla następujących elementów: 

 • wykonanie nabrzeża ciężkiego, stanowiącego przedłużenie istniejącego nabrzeża Portu Morskiego Police, o głębokości technicznej rzędu -12,5 m,
 • wykonanie placu składowego na zapleczu nabrzeża,
 • wykonanie ciągu komunikacyjnego umożliwiającego dojazd i wyjazd z placu składowego do drogi nr 5 od strony południowej,
 • wykonanie niezbędnej infrastruktury, 
 • wykonanie parkingu dla samochodów ciężarowych,
 • wykonanie prac czerpalnych na potrzeby uzyskania docelowej głębokości -12,5 m.

Zakres dokumentacji projektowej

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

 • Sporządzenie mapy do celów projektowych.
 • Opracowanie pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z decyzjami administracyjnymi zatwierdzającymi projekt robót geologicznych i dokumentację geologiczno-inżynierską.
 • Badania osadów dennych z prac czerpalnych pod kątem ich zanieczyszczenia. 
 • Inwentaryzację zieleni wraz z sporządzeniem wniosku o wydanie i uzyskaniem decyzji zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów.
 • Sporządzenie i złożenie wniosku o wydanie oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, w tym opracowanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.   
 • Sporządzenie wniosku o wydanie oraz uzyskanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na obszarach morskich RP.
 • Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z przygotowaniem, złożeniem wniosku o wydanie i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.
 • Sporządzenie i złożenie wniosku o wydanie i uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę. 
 • Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. 
 • Opracowanie projektu budowlanego.
 • Opracowanie projektu wykonawczego.
 • Wykonanie przedmiaru robót.
 • Sporządzenie kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów dla całego przedsięwzięcia.
 • Przygotowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB).
 • Opracowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych.

Metodyka BIM

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w oparciu o technologię BIM (Building Information Modeling/management) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-ISO 19650. 

Port Morski Police

Port Police, który jest częścią Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, to port morski i rzeczny na Odrze, piąty w Polsce pod względem wielkości przeładunku. Jest elementem Odrzańskiego oraz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, a także toru wodnego Świnoujście-Szczecin, łączącego porty w Szczecinie, Policach i Świnoujściu. Składa się z czterech terminali przeładunkowych towarów masowych, takich jak: fosforyty, apatyty, ruda ilmenitowa, sól potasowa, nawozy, amoniak i kwas siarkowy.