Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie na jej podstawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Zabudowa zespołu pompy ciepła, wykorzystującego ciepło odpadowe ścieków komunalnych Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” – to zadanie, które Antea Polska S.A. zrealizuje dla PEC - Gliwice Sp. z o.o.

Ciepłownictwo systemowe stoi przed szeregiem wyzwań związanych z polityką klimatyczną UE, która zakłada m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych do 55% w 2030 roku.

Priorytetem jest możliwie szybkie odejście od spalania najbardziej emisyjnych paliw kopalnych i włączenie OZE do systemów ciepłowniczych poprzez rozwój ciepłownictwa i kogeneracji oraz poprawę efektywności energetycznej.

Opis inwestycji

W tym celu nasz klient - PEC - Gliwice Sp. z o.o. – postanowił rozbudować infrastrukturę energetyczną Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach, poprzez zabudowę na jej terenie układu pompy ciepła zasilanej energią elektryczną o mocy cieplnej 12 MW, pozwalającej na wykorzystanie entalpii ścieków oczyszczonych w miejskim systemie ciepłowniczym. 

Obecnie infrastruktura techniczka oczyszczalni ścieków wykorzystuje energię elektryczną wytworzoną ze spalania biogazu pozyskanego w procesie oczyszczania, ale nie wykorzystuje ciepła odpadowego z procesu.

Zabudowa zespołu sprężarkowej pompy ciepła umożliwi wykorzystanie ciepła odpadowego odprowadzanych ścieków oczyszczonych na potrzeby własne oraz do celów technologicznych oczyszczalni ścieków. Ograniczy także koszty eksploatacji infrastruktury technicznej i zwiększy stopień wykorzystania istniejących zespołów kogeneracyjnych.

Wyprodukowana nadwyżka ciepła zostanie natomiast oddana do miejskiej sieci ciepłowniczej Gliwic, przyczyniając się w ten sposób do zagospodarowania i wykorzystania ciepła odpadowego w infrastrukturze PEC Gliwice w procesie dekarbonizacji produkcji ciepła systemowego.

Zakres świadczonych usług

Antea Polska S.A. będzie uczestniczyła w realizacji ww. zadania. W ramach umowy podpisanej z PEC - Gliwice Sp. z o.o., jesteśmy odpowiedzialna za:

 • opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), 
 • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi koniecznymi i wymaganymi badaniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami przewidzianymi prawem, w tym: 
  • opracowanie projektu budowlanego obejmującego projekt zagospodarowania terenu (PZT), 
  • opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego (PAB), 
  • opracowanie wszelkich innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (bez projektu technicznego), 
 • uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, 
 • wykonanie projektu harmonogramu realizacji inwestycji,
 • określenie szacunkowego całkowitego nakładu inwestycyjnego oraz nakładów na poszczególne etapy realizacji inwestycji, 
 • opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej,
 • opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców,
 • wykonanie ewentualnych zmian i modyfikacji dokumentacji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego.

Planowana inwestycja przyczyni się do poprawy efektywności systemu ciepłowniczego miasta Gliwice.