Konsultacjom społecznym poddany jest dokument Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030 (KPŻ2030).

Projekt Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030

Projekt KPŻ2030 „jest programem rozwoju, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. 227 poz. 1057, z późn. zm.)”[1]. Jest to podstawowy dokument planistyczny sektora żeglugi śródlądowej dla realizacji celów określonych w następujących dokumentach strategicznych opracowanych na poziomie krajowym:

 • Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (SOR);
 • Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. (SRT2030).

Zakres interwencji przewidziany w KPŻ2030 wymaga zapewnienia zgodności z perspektywą czasową obowiązywania SOR oraz SRT2030, co oznacza, że w przedmiotowym dokumencie ujęte zostały działania, które zostaną zrealizowane do 2030 r. Zakres wskazanych inwestycji ograniczony jest do projektów realizowanych na infrastrukturze liniowej i na istniejących obiektach hydrotechnicznych.

Celem KPŻ2030 jest zwiększenie roli sektora żeglugi śródlądowej w wymiarze krajowym i lokalnym.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące kierunki interwencji:

 • eliminację wąskich gardeł na wykorzystywanych transportowo odcinkach śródlądowych dróg wodnych na zapleczu portów morskich;
 • kształtowanie warunków na rzecz rozwoju terminali śródlądowych i włączenie śródlądowego transportu wodnego w system transportu intermodalnego;
 • obniżenie emisyjności statków żeglugi śródlądowej i rozwój systemów zarządzania ruchem;
 • aktywizację społeczno-gospodarczą i rozwój partnerstwa na rzecz gospodarczego i turystycznego wykorzystania dróg wodnych

Zakres inwestycji KPŻ2030 odnosi się do następujących odcinków śródlądowych dróg wodnych:

 • E30 – ODW, odcinek od Gliwic do portów morskich Szczecin i Świnoujście;
 • E40 – Wisła na odcinku Port Morski Gdańsk –Toruń.

Strategia realizacji KPŻ2030 ukierunkowana jest na działania o charakterze programowym i regulacyjnym oraz realizację projektów inwestycyjnych.


[1] Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030, projekt, stan na 27.05.2022 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko

KPŻ2030 konsultowany jest w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Prognoza oddziaływania na środowisko KPŻ2030 przestawia odpowiedzi na pytania:

 • czy realizacja założeń zawartych w projekcie KPŻ2030 sprzyjać będzie racjonalnemu wykorzystaniu zasobów środowiska, minimalizacji powstawania oddziaływań i emisji zanieczyszczeń do środowiska;
 • w jaki sposób realizacja zapisów KPŻ2030 wpłynie na warunki życia mieszkańców;
 • czy wdrożenie KPŻ2030 może stać się źródłem innych zagrożeń;
 • w jaki sposób zmiany spowodowane realizacją ustaleń projektu KPŻ2030 wpłyną na ochronę walorów i procesów przyrodniczych;
 • jakie niezbędne działania należy wykonać, aby realizacja celów dokumentu sprzyjała łagodzenia skutków zmian klimatu.

Ponadto celem prognozy jest wskazanie, jakie środki w odniesieniu do niektórych działań należy podjąć, aby zminimalizować ich negatywne skutki lub ewentualnie je kompensować, jak również, jakie powinny zostać podjęte działania służące monitorowaniu skutków realizacji postanowień dokumentu strategicznego, jakim jest KPŻ2030.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko prowadzi Minister Infrastruktury.

Wersja papierowa KPŻ2030 oraz prognozy oddziaływania na środowisko KPŻ2030 jest dostępna do wglądu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury (w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, piętro 3) natomiast wersja elektroniczna dostępna jest w załączonych plikach na stronie BIP Ministerstwa Infrastruktury, w zakładce Ogłoszenia i obwieszczenia oraz poniżej na stronie.

W ramach konsultacji zbierane są uwagi i wnioski do dokumentów w terminie od 11.07.2022 r. do 10.08.2022 r.:

 • drogą elektroniczną, na adres konsultacje_kpz@anteagroup.pl używając formularza zgłaszania uwag dostępnego poniżej,
 • drogą pocztową, na adres Ministerstwa Infrastruktury z dopiskiem „konsultacje społeczne SOOŚ KPŻ2030"; w przypadku uwag i wniosków zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (MI) do dnia 10.08.2022 r. (decyduje data wpływu formularza do resortu),
 • ustnie, do protokołu, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej – prosimy o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zaplanowania Państwa wizyty w siedzibie Ministerstwa, w celu złożenia uwag ustnie, pod numerem telefonu 22 583 85 50.

Uwagi lub wnioski, złożone po upływie terminu trwania konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Infrastruktury.

W czasie trwania konsultacji odbędzie się dedykowane projektowi spotkanie konsultacyjne w formule on-line w terminie 13.07.2022 r. o godzinie 10.00.

Serwis mapowy

Informacje dotyczące lokalizacji inwestycji przewidzianych do realizacji zamieszczone zostały na dedykowanym serwisie mapowym:

Serwis mapowy

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030

Rejestracja na konsultacje społeczne

Projekt Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:  

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”;  
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia przesłanego przez Pana/Panią pisma w ramach konsultacji społecznych projektu Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030 przez ministra infrastruktury;  
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029);  
 4. Administrator danych powierzył przetwarzanie danych firmie Antea Polska S.A., adres: ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice;  
 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne; 
 6. posiada Pani/Pan prawo do: 
  • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,  
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,  
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;  
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie przez okres 25 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164), po tym czasie wraz z dokumentacją zostaną przekazane do właściwego archiwum państwowego jako materiał archiwalny;  
 9. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.