MINISTER INFRASTRUKTURY

Działając na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r., poz. 1094) informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu:

Programu wieloletniego pn. ,,Zagospodarowanie Odry środkowej” wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Zapraszam do udziału w konsultacjach w terminie od 16.05.2024 r. do 15.06.2024 r.

UWAGA

Terminu konsultacji społecznych projektu Programu wieloletniego pn. ,,Zagospodarowanie Odry środkowej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko został wydłużony do dnia 1 lipca 2024 r. 

Dokumentacja dostępna będzie:

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

  • na dedykowanym formularzu przesyłając na adres e-mail: monika.klosowicz@anteagroup.pl
  • na dedykowanym formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres Departamentu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury,ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa (decyduje data wpływu formularza do resortu),
  • na dedykowanym formularzu składając osobiście w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ulicy Nowy Świat 6/12 (wejście A, kancelaria), pon. – pt. w godzinach 9.30-15.00,
  • ustnie, do protokołu, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, Departament Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – prosimy o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zaplanowania Państwa wizyty w siedzibie Ministerstwa, w celu złożenia uwag ustnie, pod numerem telefonu 22 522 55 70.

Dokumenty do pobrania:

Projekt Programu wieloletniego pn. "Zagospodarowanie Odry środkowej"

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu wieloletniego pn. "Zagospodarowanie Odry Środkowej"

Metodyka monitoringu

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu wieloletniego pn. „Zagospodarowanie Odry środkowej”