Retencja na działce o powierzchni powyżej 600 m2 w świetle projektu specustawy suszowej

Częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych wzrasta w ostatnich latach w skutek zmian klimatu. Problem ten został także dostrzeżony przez organy administracji rządowej. Retencja wody stanowi obecnie jeden z kluczowych elementów w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi. Równolegle prowadzone są prace nad dokumentami planistycznymi w gospodarce wodnej regulującymi krajową politykę. We wrześniu 2021 r. przyjęty został w formie rozporządzenia Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Trwają prace nad Aktualizacją Planu zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) – konsultacje społeczne dokumentu zakończono we wrześniu. Trwają także prace nad Programem przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW), który wcześniej znany był pod nazwą Programu rozwoju retencji.

Oprócz działań z zakresu planistyki, zainicjowane zostały także działania legislacyjne. Kwestiom suszy dedykowany jest projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy – zwanej specustawą suszową (analogicznie jak specustawa powodziowa). Główny elementem projektowanej regulacji jest stworzenie bazy do uproszczonego prowadzenia inwestycji hydrotechnicznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie skutkom suszy. Docelowo ma więc uprościć procesy inwestycyjne prowadzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Jednakże procedowany projekt zawiera także wskazania w zakresie wprowadzenia tzw. podatku od deszczówki. Zapisy projektu ustawy wskazują na wprowadzenie obowiązku uiszczania opłat za zmniejszenie retencji terenowej w związku z uszczelnieniem powierzchni. Niepozorna zmiana obecnie obowiązujących zapisów ustawy Prawo wodne może mieć istotne przełożenie w zakresie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców. Obecna wersja projektu ustawy zakłada, że opłaty ponosić będą właściciele nieruchomości o powierzchni ponad 600 m2, zabudowanych w co najmniej 50%. Oznacza to, że nowy rodzaj opodatkowania zostanie nałożony na bardzo szerokie grono podmiotów.

 

Co więc można zrobić w celu ograniczania wielkości opłaty?

Ustawodawca daje możliwość redukcji opłaty w przypadku zagospodarowania 30% wód opadowych z terenu uszczelnionego. Obecnie wpisane do ustawy stawki opłat sprawiają, że znaczenie ma analiza możliwości i opłacalności inwestycji w systemy zagospodarowania wód opadowych. Takie analizy obejmować mogą zarówno aspekty ekonomiczne, jak i techniczne rozwiązań dotyczących retencji. Korzyści z retencji dla przedsiębiorstwa nie ograniczają się bowiem wyłączone do kwestii ograniczenia wysokości nowej opłaty. Zamagazynowana woda może bowiem, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, służyć do celów podlewania czy optymalizacji zużycia wody w ramach prowadzonej działalności.

Projekt specustawy suszowej już dłuższy czas jest w trakcie procesu legislacyjnego. Należy jednak spodziewać się przyspieszenia tego procesu z uwagi na terminy przyjmowania kolejnych dokumentów planistycznych (PPSS, PPNW, aPZRP) i potrzebę usprawnienia procesu prowadzenia inwestycji wskazanych w ww. dokumentach przez Wody Polskie. Opłata za zmniejszenie retencji ma także za zadanie stanowić źródło finansowania inwestycji zaplanowanych w PPSS i PPNW.

Antea Polska brała udział w opracowaniu zarówno Planu przeciwdziałania skutkom suszy, jak i Programu przeciwdziałania niedoborowi wody. Dysponujemy szerokim gronem ekspertów doświadczonych w tematyce retencji oraz rozwiązań hydrotechnicznych.

 

Zapraszamy do kontaktu w zakresie możliwości optymalizacji zarządzania retencją w Państwa przedsiębiorstwie.

 

Więcej informacji

Monika Kłosowicz