Konsorcjum Antea Polska, Wind-Hydro i Pectore-Eco podpisało umowę z PGW Wody Polskie na opracowanie projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy.

W ramach prac zostanie dokonana identyfikacja i hierarchizacja obszarów zagrożonych wystąpieniem zjawiska suszy na poszczególnych obszarach dorzeczy oraz ocena potrzeb w zakresie ochrony przed suszą, a także zostanie sporządzony zestaw działań zmierzających do przeciwdziałania i łagodzenia skutków suszy.
Na potrzeby projektu została utworzona strona www.stopsuszy.pl, dzięki której będzie można dowiedzieć się więcej na temat suszy oraz prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania i łagodzenia jej skutków.
Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec 2022 r.

Założenia projektu

Głównym założeniem projektu jest:

  • opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy
  • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu
  • przygotowanie projektu rozporządzenia dotyczącego przyjęcia planu przeciwdziałania skutkom suszy
  • działania informacyjno-promocyjne w tym zakresie

Projekt współfinansowany ze środków UE

Projekt jest współfinansowany ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.