Dynamika zmian w ustawie Prawo wodne jest bardzo duża. Aktualnie trwają prace nad wprowadzaniem rozwiązań, które mają ograniczyć występowanie skutków suszy. Planowane modyfikacje dotyczą m.in. kwestii odpłatności za zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, czyli tzw. „podatku od deszczu”. Co się zmieni i kogo będą dotyczyły nowe przepisy?

W związku z tzw. specustawą suszową (projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, zapowiadanej wcześniej jako specustawa suszowa[1]) ulec zmianie ma m.in. art. 34 ustawy Prawo wodne w zakresie zmniejszania naturalnej retencji terenowej. Zmiana ta potocznie nazywania jest „podatkiem od deszczu”.

Nowe regulacje będą wprowadzały następujący zapis:

„szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące:
4) wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 600 m
2 [obecnie 3500m2] robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 50% [obecnie 75%] powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, zwane dalej „zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej”.

Zgodnie z powyższym zmieni się zarówno powierzchnia nieruchomości (zmniejszenie z 3500 m2 do zaledwie 600 m2, co stanowi istotną różnicę w odniesieniu do obecnych zapisów), jak i procentowy udział powierzchni wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej (z 75% do 50%).

Ponadto obecnie obowiązek uiszczenia opłat nie dotyczy właścicieli gruntów objętych zbiorczym systemem kanalizacji. Zmiana zapisu art. 269 spowoduje, że niezależnie od tego, czy podmiot jest przyłączony do kanalizacji deszczowej czy też nie, będzie musiał ponieść stosowną opłatę.

Zwolnienie z tego obowiązku obejmie jedynie:

  • jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód,
  • grunty rolne,
  • kościoły i inne związki wyznaniowe,
  • urzędy morskie.

Oznacza to, że za szereg obiektów dziś nieobjętych ustawą, po wprowadzeniu zmian, trzeba będzie ponieść dodatkowe koszty. Mechanizm naliczania opłat będzie podobny do aktualnie obowiązującego.

Wysokość opłat za zmniejszenie retencji będzie można jednak ograniczyć poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań z zakresu gromadzenia wód opadowych.

Jakie to rozwiązania? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci podjąć odpowiednie kroki - skonsultują czy obowiązek wnoszenia opłat dotyczy Twojej działalności, pomogą w obliczeniu wysokości opłaty, a także wskażą możliwe sposoby obniżenia jej wysokości.

Zapraszamy do współpracy!


[1] Projekt ustawy procedowany w Rządowym Centrum Legislacji pod numerem UD101

Więcej informacji