Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rurociągów wody i solanki oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby projektowanego Kawernowego Podziemnego Magazynu Damasławek.

Przedmiotem opracowania była analiza możliwości przesyłu wody z rzeki Brdy i Wisły na potrzeby Kawernowego Podziemnego Magazynu Damasławek oraz przesyłu solanki do rzeki Wisły i do zakładów chemicznych. W koncepcji przedstawiono wariantowy wybór tras oraz lokalizacji obiektów z uwzględnieniem m.in. aspektów technicznych, ekonomicznych i środowiskowych.
Zadanie obejmowało budowę rurociągów o średnicy DN600 – DN700 na długości w sumie ponad 100 km wraz z ujęciem i pompownią wody o wydajności ok. 2500 m3/d.

Zakres prac

  • Wykaz działek, w pasie montażowym dla wszystkich wariantów Inwestycji oraz wykaz właścicieli gruntów dla wariantów rekomendowanych
  • Charakterystyka techniczna rurociągu oraz obiektów nieliniowych
  • Przygotowanie schematu technologicznego
  • Opis przewidzianych robót, dostaw, usług, działań towarzyszących
  • Opracowanie problematyki ochrony środowiska
  • Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji inwestycji (ZZK) oraz analizy kosztów (DGC)
  • Wstępny harmonogram realizacji
  • Analizy: SWOT oraz ryzyk
  • GEOBAZA ESRI dla wybranych wariantów trasy