Antea Group wraz z Partnerem Konsorcjum - PBW Inżynieria Sp. z o.o. opracowuje dokumentację projektową dla inwestycji pn.: „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,5 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Zakres prac projektowych

 • Częściowa rozbiórka istniejącego jazu kozłowo–iglicowego z XIX wieku, z możliwością pozostawienia progów tego jazu, jako elementu stabilizującego dno poniżej nowoprojektowanego jazu klapowego
 • Budowa nowego jazu klapowego, usytuowanego około 100 m powyżej istniejącego stopnia, wraz z elementami składowymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu (m.in. przyczółki, filary, klapy z napędem hydraulicznym z automatyką oraz zdalnym systemem sterowania wraz z kładką pieszo – rowerowo-komunikacyjną (techniczną), łączącą oba brzegi rzeki Odry)
 • Przebudowa istniejącej śluzy dużej pociągowej z wykonaniem zamknięć remontowych
 • Przebudowa istniejącej śluzy małej polegająca na jej rozbiórce i budowie nowej śluzy o parametrach użytkowych 190 m długości i 12 m szerokości wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu
 • Budowa na brzegu lewym nowej przepławki dla ryb
 • Budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektów hydrotechnicznych wchodzących w skład stopnia wodnego

Budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektów hydrotechnicznych

 • Przebudowa tam i języków rozdzielczych polegająca na rozbudowie tych obiektów od strony wody dolnej i wody górnej pomiędzy awanportami i korytem rzeki
 • Przebudowa tamy rozdzielczej pomiędzy rzeką Odrą a Nysą Kłodzką
 • Regulacja dolnego odcinka rowu melioracyjnego
 • Budowa awanportów z kierownicami i dalbami z miejscem na postojowisko dla dużych jednostek pływających z pomostami
 • Budowa nowej sterowni dla obsługi śluz oraz jazu