Pod koniec 2020 roku wraz z naszym konsorcjantem IOŚ-PIB podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przygotowanie Ekspertyzy dotyczącej działań wodnośrodowiskowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w przyszłym okresie programowania, w tym w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Przedmiotem ekspertyzy jest przygotowanie propozycji interwencji ukierunkowanych na ochronę zasobów wodnych oraz ochronę jakości wód w związku z programowaniem nowej perspektywy finansowej 2021-2027 UE, w tym w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Propozycje nowych interwencji będą się wpisywać w szczegółowy cel środowiskowy WPR, jakim jest „Wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze” i mają zapewnić ochronę wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Antea Polska posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji z sektora gospodarki wodnej. Członkowie naszego zespołu przygotowywali największe dokumenty planistyczne w tym obszarze. Są to m.in.: Plan przeciwdziałania skutkom suszy, aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych, plany utrzymania wód w regionach wodnych czy koncepcje w zakresie możliwości zapewnienia ciągłych dostaw wody dla przemysłu w okresie suszy i stanach niżówkowych.