Antea Polska S.A. wraz z partnerem firmą „PECTORE-ECO” Sp. z o.o. podpisały umowę z Ministerstwem Infrastruktury na wykonanie przeglądu i projektu aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Celem zadania jest przeprowadzenie kompleksowych analiz w ramach przeglądu Programu działań, które będą stanowiły podstawę do opracowania projektu jego aktualizacji wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W 2022 r. upływają 4 lata od opublikowania pierwszego ogólnopolskiego Programu działań zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu, co wiąże się z koniecznością przeglądu dokumentu i aktualizacją obowiązujących przepisów.

W ramach zamówienia zostaną wykonane prace naukowo-badawcze weryfikujące adekwatność obowiązujących działań do realizacji celów dyrektywy azotanowej. W wyniku przeglądu zostaną także wskazane działania wymagające aktualizacji. Kolejny krok to opracowanie projektu aktualizacji Programu działań, dla którego przeprowadzimy strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko i konsultacje społeczne. Konsultacje wspierane będą działaniami informacyjno-promocyjnymi. Natomiast po przyjęciu ostatecznej wersji Programu działań przygotowane zostaną materiały informujące o zmianie w przepisach, skierowane do rolników.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

ETAP I - Analizy na potrzeby przeglądu Programu działań

 • Opracowanie metodyki przeglądu i aktualizacji Programu działań
 • Analiza wyników stężeń azotanów w wodach podziemnych i powierzchniowych w roku 2020 – w odniesieniu do okresu 2016 – 2019
 • Ocena wpływu wydłużenia okresu stosowania nawozów w 2020 r. na realizację celów Dyrektywy azotanowej
 • Analiza wpływu zmian klimatu na praktyki rolnicze oraz przygotowanie propozycji adaptacji działań ograniczających zanieczyszczenia rolnicze do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wprowadzenia w Polsce elastycznego terminu wiosennego stosowania nawozów
 • Przygotowanie równoważników nawozowych dla osadów ściekowych oraz ścieków
 • Analiza wskaźników produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu
 • Weryfikacja sposobu obliczania maksymalnych dawek nawozów azotowych
 • Dokonanie przeglądu Programu działań wraz ze wskazaniem działań wymagających aktualizacji i rekomendacji zmian w Prawie wodnym 
 • Podsumowanie przeglądu Programu działań

ETAP II – Opracowanie projektu aktualizacji Programu działań i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

 • Opracowanie wstępnego projektu aktualizacji Programu działań (wersja do konsultacji społecznych)
 • Wsparcie procesu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu działań
 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu działań i prognozy oddziaływania na środowisko

ETAP III – Ostateczny projekt aktualizacji Programu działań

 • Opracowanie projektu aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (wersja ostateczna)
 • Wsparcie merytoryczne procesu konsultacji projektu aktualizacji Programu działań z Komisją Europejską
 • Wsparcie merytoryczne procesu uzgadniania projektu Programu działań z członkami Rady Ministrów oraz przyjmowania dokumentu przez Radę Ministrów
 • Wsparcie merytoryczne aktualizacji treści zamieszczanych na stronie internetowej Zamawiającego
 • Opracowanie broszury informacyjnej
 • Opracowanie niespecjalistycznej wersji projektu aktualizacji Programu działań
 • Przygotowanie i publikacja artykułów sponsorowanych w branżowej prasie i mediach
 • Opracowanie sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia

Projekt przewidziany jest do realizacji w okresie 11 miesięcy. 

„Przegląd i projekt aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.