Antea Polska S.A. wraz z partnerami - "Pectore - Eco" Sp. z o.o. oraz DHI Polska Sp. z o.o. - podpisała umowę z Ministerstwem Infrastruktury na: Opracowanie Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres umowy obejmuje:

  • Opracowanie projektu PPNW
  • Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PPNW
  • Przeprowadzenie opiniowania i konsultacji społecznych projektu PPNW wraz z prognozą oddziaływania na środowisko PPNW
  • Opracowanie ostatecznej wersji projektu PPNW oraz ostatecznej wersji prognozy oddziaływania na środowisko PPNW
  • Wsparcie Zamawiającego w zarządzaniu projektem 
  • Działania mające na celu zapewnienie informacji i promocji

Polska, ze względu na położenie geograficzne i wynikające z niego niekorzystne warunki hydrologiczne, ma niewielkie zasoby wodne. Znajdujemy się na przedostatnim miejscu w Europie należąc do grupy państw zagrożonych deficytem wody. W ostatnich latach problem ten nasila się.

Aby stawić czoła skutkom zmian klimatycznych, a także wzmocnić i utrzymywać zasoby wodne w wielkości pozwalającej na zaspokojenie potrzeb ludności oraz gospodarki z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego, niezbędne jest rozwiązanie problemu retencji wody.

 „Programu przeciwdziałania niedoborowi wody” będzie pierwszym dokumentem o charakterze strategicznym kompleksowo omawiającym możliwości i niezbędne kierunki działań w zakresie rozwoju retencji wodnej. Opracowanie programu stanowi istotny element planowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.