Antea Polska S.A. opracuje dokumentację projektową dla zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury dostępu dla statków w Basenie IV – Faza 1” wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, na mocy umowy podpisanej z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. 

Zakres zamówienia

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 

 • wykonanie wszelkich opracowań przedprojektowych, w tym: badań geotechnicznych, mapy do celów projektowych, operatu wodno–prawnego oraz uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń,
 • opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami i wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami oraz zatwierdzeniami dokumentacji, Harmonogramów, Technologii Prowadzenia Robót),
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz z wymaganymi uzgodnieniami, STWiOR, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót z podziałem na etapy i branże.

Faza 1 inwestycji

Zadanie „Rozbudowa infrastruktury dostępu dla statków w Basenie IV – Faza 1” jest realizowane w ramach projektu pn. Prace przygotowawcze dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia”, współfinansowanego przez Unię Europejską z funduszu CEF i ma na celu m.in. przygotowanie portu do obsługi statków ro-ro o długości powyżej 180 m. 

Inwestycja została podzielona na 3 Fazy, a pierwszy etap przedsięwzięcia obejmuje prace infrastrukturalne, takie jak: 

 • przebudowa Nabrzeża Polskiego na długości ok. 500 m,
 • budowa estakady najazdowej oraz rampy ro-ro dla dostępu promów morskich,
 • przebudowa niezbędnych instalacji sieciowych w nabrzeżu,
 • budowa stacji transformatorowej oraz sieci kablowej dla zasilania statków energią z lądu,
 • budowa instalacji dla odbioru ścieków ze statków wraz z włączeniem w portową sieć przesyłową,
 • przebudowa niezbędnych nawierzchni przeładunkowo-manewrowych,
 • budowa hali magazynowej z częścią socjalną,
 • wykonanie organizacji ruchu pieszego oraz samochodowego na terenie Terminalu 2.

Port Gdynia

Port Gdynia to port uniwersalny i jeden z wiodących portów południowego Bałtyku. Specjalizuje się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro.

Port w Gdyni stanowi węzeł sieci bazowej TEN-T oraz punkt wejścia Korytarza: Bałtyk – Adriatyk , którego przedłużeniem jest łącząca Gdynię ze Szwecją Autostrada Morska Gdynia – Karlskrona.