Antea Polska S.A. wykonała audyt BHP maszyn w zakładzie produkcyjnym na Węgrzech. Audyty BHP to jedna z usług, którą świadczymy w ramach oferty z zakresu EHS (environment, health & safety).

Na czym polega audyt BHP maszyn?

Audyt BHP maszyn w zakładzie produkcyjnym to proces oceny i analizy warunków pracy oraz związanych z nimi zagrożeń w kontekście bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Celem audytu jest zapewnienie pracownikom ochrony przed potencjalnymi wypadkami i chorobami zawodowymi związanymi z eksploatacją maszyn oraz spełnienie prze firmę wymagań obowiązujących przepisów prawa z zakresu BHP.

Główne aspekty audytu BHP

Główne aspekty audytu BHP maszyn w zakładzie produkcyjnym obejmują:
  • Ocenę zgodności z przepisami: Audytorzy sprawdzają, czy zakład przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, takich jak przepisy wewnętrzne, krajowe oraz międzynarodowe standardy.
  • Identyfikację ryzyk: Podczas audytu ocenia się potencjalne zagrożenia związane z eksploatacją maszyn, w tym identyfikuje się wszystkie możliwe źródła wystąpienia ryzyka wypadku, uszczerbku na zdrowiu pracowników czy zagrożeń dla środowiska.
  • Ocenę stanu technicznego: Ocenie podlega stan techniczny maszyn, w zakresie odpowiedniego ich utrzymania oraz spełnienia wszystkich wymagań technicznych związanych z bezpieczeństwem.
  • Analizę procedur i szkoleń: Audyt BHP uwzględnia także ocenę procedur bezpieczeństwa oraz dostępności odpowiednich szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi maszyn i reagowania na sytuacje awaryjne.
  • Inspekcję dokumentacji: W trakcie audytu ocenia się dostępność i poprawność dokumentacji związanej z bezpieczeństwem, takiej jak instrukcje obsługi maszyn, protokoły przeglądów technicznych, raporty z incydentów i wiele innych.
  • Rekomendację i działania naprawcze: Na podstawie wyników audytu BHP tworzone są rekomendacje dotyczące działań naprawczych oraz kroków, jakie zakład powinien podjąć w celu poprawy stanu bezpieczeństwa.
  • Monitorowanie i wdrażanie zmian: Po audycie powinno się regularnie monitorować postępy w zakresie wdrażania zaleceń i poprawy warunków pracy oraz dostosowywać do tych działań wewnętrzne procedury i przepisy.
Zakres świadczonych usług w przypadku dodatkowych audytów (nie wynikających z przepisów prawa) uzależniony jest od wymagań klienta i może obejmować tylko niektóre z powyższych punktów.

Audyt BHP w zakładzie produkcyjnym na Węgrzech

Obowiązujące normy BHP są względnie podobne na całym świecie. Przepisy prawa określają w jakim zakresie i z jaką częstotliwością powinny być one sprawdzane, pod kątem ich przestrzegania, w ramach audytów. Świadome firmy, takie jak nasz klient, wykonują jednak szereg dodatkowych kontroli ponad te wymagane prawem, aby zapewnić sowim pracownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa. W tym celu zostaliśmy zaproszeni na Węgry, aby ocenić bezpieczeństwo ponad 300 maszyn na kilku liniach produkcyjnych. Były to głównie instalacje, na których pracuje się manualnie, ale wśród nich znalazło się także kilka w pełni zautomatyzowanych. Pomimo bardzo wysokich standardów panujących w zakładzie znaleźliśmy elementy wymagające poprawy. Klient otrzymał raport z listą nieprawidłowości wykrytych przy poszczególnych urządzeniach.

Dlaczego warto przeprowadzać dodatkowe audyty?

Audyt BHP maszyn są kluczowym elementem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz minimalizowania ryzyka wypadków i chorób zawodowych w każdym zakładzie produkcyjnym. Warto je regularnie przeprowadzać - również te dodatkowe, do których nie obligują przepisy - ponieważ mogą pomóc wykryć ukryte nieprawidłowości, niezauważone w trakcie rutynowej kontroli. Stawką jest życie i bezpieczeństwo pracowników.