Antea Polska S.A. podpisała umowę z Ministerstwem Infrastruktury na wykonanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu wieloletniego pn. „Kompleksowe zagospodarowanie Odry środkowej”.

Cel zamówienia

Realizacja zamówienia ma na celu przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazanie, jakie skutki mogą powstać w przyszłości dla środowiska w związku z realizacją działań wskazanych w projekcie Programu wieloletniego. Na podstawie wyników Prognozy wprowadzone zostaną niezbędne zmiany do Programu, które umożliwią realizację Projektu w sposób zrównoważony. 

Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje: 

  • przygotowanie raportu metodycznego, 
  • opracowanie projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu wieloletniego, 
  • zorganizowanie konsultacji społecznych i uzgodnień dla projektu prognozy oraz projektu Programu wieloletniego, a także udzielenia wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w toku tych konsultacji i uzgodnień, 
  • opracowanie projektu wersji końcowej prognozy oddziaływania na środowisko, projektu Programu wieloletniego oraz projektu dokumentu podsumowującego, 
  • udzielenie wsparcia merytorycznego Zamawiającemu w toku postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Cele Programu

Głównym celem projektu Programu wieloletniego jest kompleksowe zagospodarowanie Odry środkowej uwzględniające założenia polityki transportowej i wodnej. 

Realizacja zadania umożliwi prowadzenie transportu wodnego śródlądowego na całej długości Odry poprzez eliminację „wąskiego gardła” na odcinku środkowej Odry poprzez budowę dwóch stopni wodnych na międzynarodowej drodze wodnej E30. Jeden z nich ma powstać w okolicach miejscowości Lubiąż, a drugi na wysokości miasta Ścinawa. Inwestycje te będą obejmować m.in. budowę jazów ruchomych klapowych, śluz żeglugowych, hydroelektrowni, przepławek, sterowni oraz innych obiektów towarzyszących i będą realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nowoczesne inwestycje w gospodarce wodnej pozwalają na rozwój dróg wodnych przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych. 

Cele szczegółowe projektu Programu wieloletniego zakładają natomiast wzmocnienie integracji portów morskich Szczecin i Świnoujście z zapleczem lądowym, zwiększenie produkcji hydroenergii oraz poprawę funkcjonowania gospodarki wodnej w ujęciu regionalnym, w tym zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.