Antea Polska podpisała umowę z Ministerstwem Infrastruktury na przygotowanie dokumentacji, w tym projektu prognozy oddziaływania na środowisko, na potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030 wraz z udzieleniem wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w toku przeprowadzania tej oceny.

Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030

Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030 (KPŻ2030) to pierwszy w Polsce dokument planistyczny dla sektora transportu wodnego śródlądowego. Obejmuje działania i inwestycje wspierające żeglugę śródlądową, przewidziane do potencjalnego współfinansowania ze środków UE w perspektywie 2021-2027.

KPŻ zakłada m.in. wzrost wykorzystania dróg wodnych przez biznes oraz żeglugę pasażerską, włączenie śródlądowego transportu wodnego w system transportu intermodalnego, a także cyfryzację sektora i obniżenie emisyjności statków żeglugi śródlądowej. Planowane inwestycje mają być realizowane na Odrzańskiej drodze wodnej i Drodze wodnej rzeki Wisły.

Prognoza będzie stanowiła ocenę potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania projektu KPŻ2030 na środowisko.

Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

  • przygotowanie raportu metodycznego,
  • opracowanie projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu KPŻ2030,
  • zorganizowanie konsultacji społecznych i uzgodnień dla projektu prognozy oraz projektu KPŻ2030, a także udzielenia wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w toku tych konsultacji i uzgodnień,
  • opracowanie projektu wersji końcowej prognozy oddziaływania na środowisko projektu KPŻ2030 oraz projektu dokumentu podsumowującego,
  • udzielanie wsparcia merytorycznego Zamawiającemu w toku postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Nasze doświadczenie

Jest to kolejny projekt realizowany dla Ministerstwa Infrastruktury przez naszą firmę, a także jeden z wielu obejmujących działania z zakresu oceny oddziaływania na środowisko.

W poprzednich latach opracowaliśmy m.in.